برای کلاس پنجم
درباره کلاس پنجم طرح درس سوال امتحانی و مقالات بودجه بندی کلاس پنجم ابتدایی
نگارش در تاريخ شنبه شانزدهم دی 1391 توسط  واعظی

 

                                                          شکوفه های کرامت

                                                                                کتاب  کارکرامت

                                                                               پایه ی :پنجم

 

مهارت :ارتبا ط با خدا

              واحد کار یک :توبه

فعالیت شماره ی یک:نظر من درباره ی قصه ی منتظر باش. 

فعالیت شماره ی دو:بحث وگفت وگو

ا-به نظر شما توبه یعنی چه؟

2-توبه برای چیست؟ (چرا توبه)

3-مصادیقی از توبه :گناه یا خطا به همراه نحوه ی جبران

4-آثار ونتایج توبه:

فعالیت شماره ی 3:تهیه ی جدول حساب رسی مانند الگو

 کارهای انجام شده

       کارهای خوب

        کارهای خطا

             روش جبران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت شماره ی چهار:تکمیل برگ شکو فه-دانش آموز عزیزبا کمک اولیاء خود با مراجعه به قرآن کریم( دو مورد از آیات زیر راانتخاب کنید )آیات زیررا پیدا نمودهوبا خطی زیبا به همرا ه معنی آن در محل تعیین شده بنویس.

1- زمر ایه ی 53    2- توبه آیه ی 118          3- نسا ءایه ی  11            4-بقره ایه ی 37                      5- نور ایه ی 31

 

نام سو ره:                                      آیه شماره:                                                 صفحه:

 

آیه:

 

 

معنی ایه:

 

 

 

 

نام سو ره:                                      آیه شماره:                                                 صفحه:

 

آیه:

 

 

 

معنی ایه:

 

 

 

آنچه از واحد کار توبه آموختیم   :                        

*خداوند همه ی بندگان خود حتی "خطاکاران و گناه کاران " را دوست دارد0

*بسیاری از گناهکاران و خطاکاران پس از مدتی متوجه زشتی و بدی گناه خود می شوند و از کرده خود پشیمان می شوند0

*خداوند قانون "توبه" را برای این دسته از بندگان خود قرار داده است تا آنان دوباره افراد خوبی شوندوبه زندگی سالم ودرست خود ادامه دهند0

*طبق این قانون پر از مهر و محبت الهی  او به بندگان خود می فرمایند: ای بندگان من:

1-حال که به خودتان بدی کردید از رحمت من ناامید نباشید0

2-زیرا من هم این گناه و هم همه ی گناهان دیگر شما را می بخشم0

 

آداب توبه

 

*پشیمانی از خطا و گناه انجام یافته از ته دل0

*درخواست آمرزش زبانی از خداوند0

*ترک عملی آن گاه0

*تصمیم جدی برای بازنگشتن به گناه0

*جبران خسارت های مربوط به گناه انجام گرفته0

 

 

                   


برچسب‌ها: کتاب کار طرح کرامت پنجم دبستان

اسلایدر